Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / Profile / Search

Profile

en-USps-AFprs-AF

کارما

تقویت امور تقنین:

هدف تیم تقویت امور تقنین بهبود حسابدهی، چهارچوب کاری حقوقی وتنظیمی برای نهاد های جامعه مدنی از جمله سازمان های اجتماعی(SO) و موسسات غیردولتی (NGOs) میباشد. آیپکس در مشارکت با مرکز بین المللی برای قانون غیرانتفاعی ICNL)) میخواهد تا از طریق وارد آرودن اصلاحات اداری و امور قانونگذاری در قانون سازمان های اجتماعی و نهاد های غیردولتی که یک محیط کاری خوبی را برای موسسات غیردولتی و سازمان های اجتماعی جهت  انجام فعالیت های شان بوجود می آورد، چهارچوب کاری حقوقی نهاد های جامعه مدنی را بهبود بخشد. نهاد های جامعه مدنی از سراسر افغانستان فرصت این را داشتند تا نظریات شان را به سطح وزارتخانه ها و کمیته های پارلمانی در قسمت تجدید و اصلاح  این قانون ارائه نمایند.

آیپکس به منظور تطبیق هرچه بهترمقررات موجوده و ایجاد یک گروه کاری چهارچوب کاری حقوقی جامعه مدنی کار مینماید تا از حسابدهی در این پروژه اطمینان حاصل گردد. این گروه کاری نهاد های جامعه مدنی را تقویت نموده تا در مطابقت به قانون موجوده  کارنموده و استقلالیت خویش را نیز حفظ کنند. این گروه کاری همچنان به عنوان یک مجتمع کار می نماید تا نقش نهاد های جامعه مدنی در پالیسی سازی را نیز مطرح نماید.  تیم تقویت امور تقنین برنامه آیپکس و نهاد همکار آن مرکز بین المللی برای قانون غیرانتفاعی ICNL)) برای مقامات دولتی که مسوولیت بخش ثبت، نظارت و گزارش گیری از نهاد های جامعه مدنی را دارند، برنامه های آموزشی و مساعدت های تخنیکی را فراهم میسازد. برای رسیدن به این هدف، آیپکس برنامه آموزش حقوقی مرتبط را برای رهبران و فعالین نهاد های جامعه مدنی ارائه می دارد تا این رهبران و فعالین چگونگی دسترسی به هتمای های دولتی خویش را بیاموزند و یک محیط کاری بهتر را بطور مشترک ایجاد نمایند.

برعلاوه، کاونترپارت و مرکز بین المللی برای قانون غیرانتفاعی به منظور افزایش شفافیت و حسابدهی در سیستم داخلی انجو ها و نهاد های جامعه مدنی که ورکشاپ های را طراحی و راه اندازی می نماید، کار می نماید و درضمن معلومات در مورد حسابدهی، رهنمود خود تنظیمی و موازین اخلاقی را برای رهبران جامعه مدنی فراهم مینماید تا آنها در تطبیق فعالیت های شان شفافیت و مسایل اخلاقی را مدنظر گرفته و به آن متعهد باشند.

مشارکت در پالیسی سازی

به منظور تقویت  نقش و اهمیت جامعه مدنی در افغانستان، آیپکس-II ظرفیت جامعه مدنی را تقویت می بخشد تا اعضای جوامع مختلف را بسیج ساخته و آنها را در پروسه پالیسی سازی و تصمیم گیری در تمام سطوح  دخیل سازند. به منظور درک هرچه بیشتر از نقش جامعه مدنی، برنامه آیپکس نهاد های همکار کلیدی خویش را به منظور راه اندازی گفتمان های اجتماعی در مورد جامعه مدنی واسلام، اهدافی که در اولویت قرار دارند، اقدامات پالیسی و در مورد اینکه مردم چطور میتوانند به منابع دست یابند تا از این طریق اجندا های انکشافی شان را عملی نمایند، حمایت و کمک مینماید. نتایج این گفتمان ها از سطح محلی به سطح منطقوی نشر گردیده و درین زمینه توسط 19 نهاد خدماتی و ارتباطی(ISOs) یک کنفرانس گفتمان پالیسی ملی  دایر می گردد که فعالان جامعه مدنی و جوانب ذیدخل دولتی نیز شامل این برنامه می باشند.

تیم آیپکس شبکه ها و ائتلاف ها را از طریق اعطای کمک های بلاعوض و  تبادل تجارب داخلی و بین المللی بین نهاد های جامعه مدنی ایجاد مینماید. برعلاوه، به منظور تقویقت نقش جامعه مدنی در  پروسه پالیسی سازی، برنامه آیپکس کمک های بلاعوض مختلفی را برای نهاد های جامعه مدنی فراهم می سازد تا آنها کمپاین های آگاهی دهی درمورد حقوق بشر، هماهنگی میان رسانه ها/ جامعه مدنی، حسابدهی در دولت را راه اندازی نمایند.  

ارتقای ظرفیت

چون موسسه بین المللی کاونترپارت روی انکشاف سازمانی تمرکز دارد، بدین لحاظ برنامه آیپکس-II از طریق ستراتیژی انکشاف سازمانی روی ظرفیت سازی جامعه مدنی در سراسر افغانستان متمرکز است. برای رسیدن به این هدف، تیم موسسه کاونترپارت و نهاد های کلیدی همکار آن روی دو عرصه کاری کلیدی تمرکز دارد. الف) گسترش و تقویت شبکه آیپکس ب) ارتقای ظرفیت نهاد های جامعه مدنی همکار. هر یک از نهاد های کلیدی همکار برنامه آیپکس، بیست نهاد جامعه مدنی تحت پوشش را الی سال 2013 حمایت و همکاری خواهد کرد. این ساختار فرصتی را برای  برنامه آیپکس مهیا میسازد تا از مشارکت نهاد های جامعه مدنی در این برنامه اطمینان حاصل گردد و نهاد های جامعه مدنی کوچک به سطح ملی گسترش یابند. برعلاوه، برنامه آیپکس به منظور همکاری هرچه بیشتر با نهاد های کلیدی همکار طراحی گردیده بود. تا نهاد های همکار را در تصیم گیری در مورد استراتیژی، رویکرد، فعالیت ها و اهداف برنامه دخیل سازند.

به منظور تقویت هرچه بیشتر نهاد های جامعه مدنی همکار و شبکه نهاد های جامعه مدنی، کاونترپارت فعالیت های خاصی را برای نهاد های همکار در زمینه ظرفیت سازی انجام داده است و برنامه های را در این زمینه برای آنها فراهم نموده است. کاونترپارت مواد آموزشی مختلف و مساعدت های تخنیکی را به منظور رهنمایی نهاد های کلیدی همکار بطور منظم برای شان فراهم می نماید. در ضمن کارمندان خویش را نیز آموزش می دهد تا بتوانند نهاد های همکار را  در رفع نیاز های شان از قبیل ارزیابی، طرح برنامه های آموزشی و برنامه ریزی مساعدت های تخنیکی و کمک نمایند. با استفاده از این کار نهاد های همکار کلیدی میتوانند برنامه های ارتقای ظرفیت را برای نهاد های تحت پوشش شان تطبیق نمایند. درنتیجه، برنامه آیپکس-II برنامه انکشاف سازمانی و مدل پایداری را ایجاد نموده است تا از این طریق نیازمندیهای تمام گروه های تحت پوشش آیپکس را مرفوع سازد. با استفاده از اصول شفافیت، حسابدهی، مسلکی بودن و پایداری، مدل متذکره روی فعالیت های عملی که با فعالیت و ماموریت نهاد های جامعه مدنی مطابقت داشته باشد، تمرکز دارد. اصول متذکره باید از طرف خود نهاد ها در اولویت قرار گیرد و هریک از نهاد ها کارکرد شان را مطابق به معیار های بین المللی عیار سازند.

کمک های بلاعوض

کاونترپارت کمک های بلاعوض را برای نهاد های جامعه مدنی  افغان فراهم مینماید که این بخش مهمی از تلاش های کاونترپارت در بخش ظرفیت سازی در افغانستان میباشد. اعطای کمک های بلاعوض و ارتقای ظرفیت از طریق برنامه ها و مشارکت ها نسبت به کمک های بلاعوض عادی در جامعه موثریت بیشتر دارد. این نوع حمایت از نهاد های تحت پوشش نمایانگر این است که کمک های بلاعوض در مطابقت به اهداف اداره توسعه بین المللی ایالات متحده و نیاز مردم جامعه اعطا میگردد.  

نهاد های جامعه مدنی همکار برنامه آیپکس در مورد ارائه کمک های بلاعوض موسسه کاونترپارت چنین بحث نموده اند. یکی از کارمندان نظریات خویش را چنین شریک مینماید" کمک های بلاعوض فقط انتقال پول نبوده بلکه یک نوع همکاری میباشد تا یک فامیل بزرگ را باهم پیوند دهد. یکی از دریافت کنندگان کمک های بلاعوض چنین می گوید: "دفتر کاونترپارت مکانی است که درهایش جهت اخذ مشاورت و کمک های لازم برای تطبیق پروژه های آن همیش بروی ما باز است."

برنامه آیپکس-II چهارده نوع  کمک های بلاعوض را به منظور حمایت از برنامه های ارتقای ظرفیت، بسیج ساختن مردم و مشارکت در پالیسی سازی اعطا نموده است. در حالیکه اکثریت از تقاضا ها برای درخواست ( RFAs) برنامه آیپکس تنها برای نهاد های کلیدی همکار باز بوده و اختصاص داده شده است، اما یکتعداد از تقاضا ها برای درخواست ( RFAs) هم وجود دارد که سایر نهاد هایی که عضویت آیپکس را هم نداشته باشند، میتوانند از آن استفاده نمایند.

شمولیت جندر

موسسه کاونترپارت برنامه آیپکس-II میخواهد تا زنان و مردان افغان را توانمند سازد تا در پروسه سیاسی سهم گیرند، مشکلات اجتماعی را حل نمایند و از رهبران خویش تقاضای حکومتداری خوب نمایند. جهت نیل به این هدف، برنامه تقویت جامعه مدنی آیپکس ستیراتیژی های شمولیت جندر را ایجاد کرده است تا از مشارکت کامل زنان در کنار مردان اطمینان حاصل گردد.

به منظور اطمینان از شمولیت جندر در تمام برنامه های آیپکس-II، کاونترپارت برنامه های آموزشی و مساعدت های تخنیکی را فراهم نموده است تا ظرفیت نهاد های جامعه مدنی را در بخش برنامه های جندر ارتقا بخشد. در ضمن راه های عملی را به منظور ایجاد پالیسی های یکسان و فراگیر مورد تاکید قرار داده است. برنامه آیپکس-II همچنان هدف دارد تا مشارکت زنان در جامعه مدنی را افزایش داده و آنها را به  موفقیت برساند. در ضمن برنامه آیپکس-II از نماینده گی بهتر نهاد های تحت رهبری زنان ونهاد های که بالای زنان تمرکز دارند و از خود فعالیت خوبی نشان داده اند، در شبکه خویش اطمینان حاصل خواهد نمود (هدف این است که 50% از نهاد های کلیدی همکار جهت تطبیق برنامه، نهاد های تحت رهبری زنان باشد).

عملکرد برنامه  آیپکس-II در تطبیق، طرح و نظارت از فعالیت ها متکی به جندر بوده تا زیان یا مفاد پروژه بالای زنان و مردان را مشخص، تجزیه و تحلیل نموده تا در پلانگذاری برنامه ها در نظر گرفته شود. تیم جندر برنامه آیپکس مساعدت های تخنیکی دوامدار برای کارمندان کاونترپارت و کارمندان نهاد های کلیدی همکار فراهم نموده و آنها را حمایت مینماید. بصورت مشخص، برنامه آیپکس-II نماینده یا شخص ارتباطی آموزش دیده در بخش جندر را در هر یکی از نهاد های کلیدی همکار دارد و آن شخص برنامه های آموزشی را روزمره به کارمندان آن نهاد خویش فراهم میسازد. به منظور افزایش مشارکت زنان در ایجاد پالیسی و پروسه دموکراتیک، موسسه کاونترپارت زنان افغان را در گفتمان ها به سطح محلی، منطقوی و ملی، ساختار پالیسی ها، کمپاین های دادخواهی، و بحث های میز گرد، دخیل میسازد.

با استفاده ازاین استراتیژی ها و فعالیت ها، آیپکس-II میتواند تا از شمولیت جندر در برنامه های خویش و تساوات جندر در نهاد های جامعه مدنی اطمینان حاصل نماید.